Trong khi nghe nếu bị đứt đoạn xin bấm F5 (refresh) để tiếp tục nghe.